ANBI

Naam instelling:        Vereniging De Helpende Hand
RSIN nummer:          805302529
Contactgegevens:     SABIC, Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom
     e-mail: hans.meesters@sabic-hpp.com
     telefoon: 0164-2922911
 
Doelstelling statuten en andere regelgeving:
De vereniging heeft ten doel materiele en ideële steun te verlenen aan die instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang behartigen die daartoe door het bestuur, -op aanbeveling van de leden-, worden aangewezen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het voornaamste doel van de helpende Hand is het verlenen van materiële of ideële steun aan eenmalige projecten die een maatschappelijk belang behartigen. Wereldwijd worden projecten gesteund tot een maximum van €1.500,-. 
Dit zijn bijvoorbeeld bepaalde ziekenhuisafdelingen, gezinsvervangende tehuizen, bijzonder onderwijs, gehandicaptensport, jeugdwerk, bejaardeninstellingen en instanties die zich inzetten voor mensen en dieren die dringend bepaalde hulp nodig hebben, maar dit niet zelf kunnen realiseren.
De verleende steun wordt vrijwel uitsluitend in de vorm van goederen gegeven. De hulp vragende instantie koopt de gewenste goederen aan, waarna de rekening door de Helpende Hand wordt voldaan. In bijzondere gevallen geeft de vereniging ook een bijdrage in vervoerskosten of de organisatie van speciale gebeurtenissen.
De Helpende Hand heeft regelmatig goederen in opslag die door particulieren zijn geschonken. In sommige gevallen verlangt de schenker dat deze goederen ten goede komen aan een bepaald project.
 
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:
Voorzitter: vacature
Secretariaat: vacature
Penningmeester: Hans Meesters, secretariaat
Algemeen bestuurslid: vacature

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding en of honorarium.

Actuele verslag van uitgeoefende activiteiten.
Zie projecten
 
Balans met de staat van baten en lasten met toelichting van de instelling.
Zie financieel jaarverslag.

 

    Laatste projecten

  • COVID bescherming Nepal
  • Stichting Vrouwen Integrat...
  • OMK training
  • Verbouwen school in Ghana
  • Voedselhulp Nepal
Bekijk alle projecten